Voor 16.00 uur bestelt volgende werkdag in huis. Bestellingen boven de € 70,- geen verzendkosten.
Voor hulp kun je bellen naar 020-497 25 37

Privacy beleid & Cookie beleid

Privacy beleid & Cookie beleid

Je privégegevens zijn privé.
De Tassensite geeft veel om je privacy. Ik verwerk daarom uitsluitend gegevens, die ik nodig heb voor (het verbeteren van) mijn dienstverlening.
Ik ga daarbij zorgvuldig om met de informatie die ik over jou en je gebruik van mijn diensten heb verzameld.
Ik stel je gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.
Neem rustig de tijd om dit allemaal te lezen, dit heb ik ook gedaan om dit te kunnen noteren.

Dit privacybeleid is het laatst gewijzigd op 4 januari 2020

Hieronder kun je het volgende lezen:

– Op welke wijze verwerk ik je gegevens en waar worden je gegevens (veilig) opgeslagen
-Verwerking gegevens
-Op welke manier worden jouw gegevens verwerkt en (veilig opgeslagen)?
Webwinkelsoftware:
Woocommerce
Mijn webwinkel is ontwikkeld met software van Woocommerce,
ik heb voor mijn webhosting gekozen voor TotallyHosted.
Persoonsgegevens die je ten behoeve van mijn dienstverlening aan mij beschikbaar stelt,
worden met deze partij gedeeld. TotallyHosted heeft toegang tot je gegevens om mij (technische) ondersteuning te bieden,
zij zullen je gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.

TotallyHosted is op basis van de overeenkomst die ik met hen heb gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen.

TotallyHosted neemt geen kennis van niet publieke informatie, waaronder
persoonsgegevens, die door klant op onze systemen wordt geplaatst, tenzij
dit voor een goede uitvoering van de dienstverlening noodzakelijk is, of deze inzage berust op een wettelijke verplichting.
TotallyHosted maakt wel geautomatiseerde kopieën van de gegevens die door klant op onze systemen wordt geplaatst. Dit gebeurt zonder inzage van (medewerkers van) TotallyHosted, en heeft als doel om bij schade aan hardware of bij verloren gegevens de mogelijkheid te bieden om gegevens terug te halen.
De overdracht en opslag van deze kopieën wordt op een veilige manier gedaan:
– De kopie wordt via een beveiligde verbinding (SSH) overgedragen
– De kopie wordt opgeslagen in een Europees datacenter (ISO27001 gecertificeerd)
– Een tweede kopie wordt opgeslagen in een tweede Europees datacenter (ISO27001
gecertificeerd) via een beveiligde verbinding
– De servers waar deze kopieën op worden opgeslagen, zijn met een firewall volledig dichtgezet, en zijn slechts toegankelijk vanaf onze VPN via een beveiligde  versleutelde verbinding op een niet-standaard poort. Naast een login met username + wachtwoord zijn deze tevens beveiligd met een 2-factor authenticatie in de vorm van een 6-cijferige code die slechts 30 seconden geldig is, en een brute-force detectie methode om automatisch ongeldige pogingen te blokkeren.
De kopieën die wij opslaan worden voor ten minste 1 week en maximaal 2 weken bewaard.
Dit kan verschillen per webserver en wordt geautomatiseerd opgeschoond op basis van de aanmaakdatum van de kopie.

Payment processors
Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in mijn webwinkel maak ik gebruik van het platform van Mollie.
Mollie verwerkt je naam, adres- en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer.
Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen.
Mollie behoudt zich het recht voor je gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder
te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.
Deze waarborgen, met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens, zijn eveneens
van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen.
Mollie bewaart je gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Persoonsgegevens die door Mollie worden verwerkt
Als je als consument (betaler) gebruikmaakt van de dienstverlening van Mollie, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
– Je betaalgegevens (bijvoorbeeld bankrekeningnummer of creditcardnummer);
– Je IP-adres;
– Je internetbrowser en apparaat type;
– In sommige gevallen, je voor- en achternaam;
– In sommige gevallen, Je adresgegevens;
– In sommige gevallen, informatie over het product of de dienst die door jou werd afgenomen bij onze klant;
– Overige persoonsgegevens welke je actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.
Beveiliging van uw persoonsgegevens
De bescherming van je persoonsgegevens is voor Mollie van groot belang. Mollie neemt dan ook alle passende technische en
organisatorische maatregelen teneinde misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Voor het melden van mogelijke problemen met de beveiliging van de systemen van Mollie, is een Responsible Disclosure Policy beschikbaar gesteld.
Verantwoordelijkheden van Mollie
Mollie treedt op als de verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, (EU) 2016/679.
Mollie stelt zich op dit standpunt omdat Mollie als financiële instelling:
– bepaalt welke persoonsgegevens moeten worden verwerkt voor een correcte uitvoering van een betaling;
– bepaalt voor welke andere doeleinden de persoonsgegevens mogen worden verwerk zolang deze
doeleinden in overeenstemming zijn met het doel waarvoor de persoonsgegevens door Mollie werden verkregen;
– zelfstandig moet voldoen aan haar wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld op grond van de Wet
financieel toezicht (Wft), de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) en het Burgerlijk Wetboek;
– zelfstandig algemene voorwaarden heeft opgesteld die direct van toepassing zijn op de klant en de consument.
De gegevensverwerking is door Mollie gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder nummer 1449126.
Functionaris Gegevensbescherming
Mollie heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG draagt onder meer zorg voor het toezicht op de verwerking
van persoonsgegevens door Mollie, het inventariseren van gegevensverwerkingen en het adviseren over technologie en beveiliging.
Als jij ondanks het bovenstaande vermoedt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn, denkt dat misbruik is gemaakt van jouw
persoonsgegevens 
of meent dat een juiste verwerking van persoonsgegevens onvoldoende door Mollie wordt gewaarborgd,
stuur dan een mail naar compliance@mollie.com ter attentie van de heer M. Polder.

– Waarom worden jouw gegevens (veilig) opgeslagen
Doel gegevensverwerking

Doel van de gegevensverwerking en gebruik van cookies
Algemeen doel van de verwerking
Ik gebruik je gegevens uitsluitend ten behoeve van mijn dienstverlening. Dat wil zeggen, dat het doel van de verwerking altijd direct
verband houdt met de opdracht die je verstrekt.
“Je vraagt je vast af, waarom ik je vraag om je geboortedatum (vrijblijvend) in te vullen. Dit doe ik om een beter idee te krijgen van
de interesse en het koopgedrag van de bezoekers op mijn site. Daar kan ik dan mijn aanbod op afstemmen.
Mocht je daar bezwaar tegen hebben, laat het me dan weten of vul het niet in.”
Ik gebruik je gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je gegevens met mij deelt en ik gebruik deze gegevens om – anders dan
op jouw verzoek – op een later moment contact met je op te nemen, vraag ik je hiervoor expliciet toestemming.
Je gegevens worden niet met derden gedeeld. Ik deel je gegevens alleen om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen
te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden. Dit is wettelijk verplicht, op grond van de overeenkomst tussen hen en mij.
Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens, die automatisch worden verzameld door mijn website, worden verwerkt met het doel mijn dienstverlening verder te verbeteren.
Deze gegevens (bijvoorbeeld je IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.
Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan De Tassensite op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van je gegevens.
Dit in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval ben ik gedwongen jouw gegevens te delen.
Ik zal mij, binnen de mogelijkheden die de wet mij biedt, daartegen verzetten.
Gebruik van cookies
Klik hier als je meer over het cookie beleid van De Tassensite wilt weten.

– Wat zijn jouw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je, als betrokkene, bepaalde rechten met betrekking tot
de persoonsgegevens, die door of namens mij worden verwerkt.
Ik leg je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe jij zich op deze rechten kunt beroepen.
In beginsel stuur ik, om misbruik te voorkomen, afschriften en kopieën van jouw gegevens enkel naar jou op het bij mij reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zal ik je vragen je te legitimeren.
Ik houd een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreer ik geanonimiseerde gegevens.
Je heb te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat ik jouw persoonsgegevens
op een verkeerde manier gebruik.

Inzagerecht

Je heb altijd het recht om de gegevens, die ik verwerk of laat verwerken én die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn,
in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan mij als contactpersoon voor privacy zaken.
Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek.
Hoe lang bewaar ik jouw gegevens?
Ik bewaar en gebruik jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Daarna verwijder ik alle data die ik van je heb.
Of gebruik ik jouw gegevens anoniem, omdat ik bepaalde data nodig kan hebben voor interne analyses en rapportages zoals de waarde van je bestelling.

Dit klinkt heel simpel, maar hoe werkt dat in de praktijk?
Ik houd bepaalde termijnen aan, waarna ik je gegevens verwijder:
– Van de Belastingdienst moet ik mijn administratie met jouw factuur-, betaal- en -bestelgegevens 7 jaar bewaren.
Daarna gebruik ik alleen anonieme gegevens voor interne rapportages. Je moet zelf ook 
de facturen van je aankopen goed bewaren, voor wanneer bijvoorbeeld je garantie verloopt.

– Als je je hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief of toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van gepersonaliseerde berichten, dan bewaar ik die 5 jaar lang. Ook als je, op een gegeven moment, beslist dat je het bovenstaande niet meer wilt ontvangen, bewaar ik het intrekken van je verzoek.
De mails die je van mij ontvangt bewaar ik niet langer dan 60 dagen.
Na die tijd gebruik ik je gegevens enkel anoniem voor interne rapportages.
– Inactieve klantaccounts verwijder ik na 7 jaar. Na die periode gebruik ik je gegevens alleen anoniem, voor interne rapportages.
– Als je jouw product door De Tassensite laat repareren of vervangen, bewaar ik jouw melding en contactgegevens 7 jaar.
Daarna gebruik ik je gegevens alleen anoniem, voor interne rapportages.

– Gegevens die ik gebruik om fraude te voorkomen bewaar ik heel lang, niet leuk maar helaas nodig.

– Waar kun je met jouw vragen en/of klachten terecht
Voor vragen of klachten over je gegevens en de bescherming van je privacy kun je contact opnemen.
Stuur een mail naar De Tassensite.
Als je dit liever per post doet, kan dat natuurlijk ook.

Wie is er verantwoordelijk voor je gegevens?
Marijke van den Noord
De Tassensite
Adres: Eikenlaan 19
Postcode: 1161 TR te Zwanenburg
E-mail: info@detassensite.nl
Tel. 020-4972537 of 06-19834767
Mijn KvK-nummer: 34243094
Btw nummer: NL002086386B53

De waardering van www.detassensite.nl bij Webwinkel Keurmerk Klantbeoordelingen is 9.2/10 gebaseerd op 35 reviews.